Občanské organizace nazvaná Platforma pro sociální bydlení dne 9. 12. 2013 zaslala vládě ČR a premiérovi Jiřímu Rusnokovi otevřený dopis nazvaný Nepřijímejte Koncepci sociálního bydlení a novelu Zákona o hmotné nouzi. Důvod dopisu je jednoduchý. V nejbližších dnech bude vládě předeslán návrh k schválení tzv. "Koncepce sociálního bydlení". Platforma pro sociální bydlení v dopise vyzývá premiéra a představitelé vlády ČR, aby tento návrh zákona neschválili. Důvodem jsou zásadní nedostatky návrhu, které Platforma specifikuje.

Platforma pro sociální bydlení wrote:

1) Nedefinuje cílovou skupinu sociálního bydlení, přitom koncepce bydlení ČR do roku 2020 jasně zadala, že cílová skupina má být určena na základě vymezení bytové nouze. To však v dokumentu chybí.

2) Nad rámec nefungující bytové politiky státu, v jejímž důsledku dnes žije asi 100 000 lidí na ubytovnách, navrhuje především posílení sociální práce a stavbu dalších ubytoven. Sociální pracovníci však sami pro své klienty sociální byty nepostaví a podpora výstavby dalších ubytoven může vést pouze ke zvyšování sociálního konfliktu a růstu počtu lidí bez domova.

3) Neříká, kdo by měl sociální bydlení zajišťovat, jak by mělo vypadat a kdo by za jeho existenci měl být zodpovědný.

4) Navrhuje omezit pobyt lidí, kteří potřebují především bydlení, v azylových domech, ale nenabízí žádnou možnost, kam jinam by mohli jít.


Největším problémem je bod číslo 2. Jde o pochmurně známé ubytovny, se kterými bojuje každá obec a každé město v České republice. Je jím i město Liberec potýkající se s narůstajícími problematickými ubytovnami (například Na Svahu, Kotelna, Košická), které charakterizují především šířící se ghetta obývající téměř nebo již sociálně vyloučení lidé. I tento a další důvody vedly město Liberec začít se zabývat problémy lidí bez domova, o čem jsme mluvili v nedávném článku.

Iniciativy šetří naše daně, vláda chce rozhazovat

V článku Vláda začala řešit bezdomovectví jsme vládu Jiřího Rusnoka pochválili za věcný přístup k problému tzv. "nové chudoby". Tu jsme podrobně rozebírali v našem tematickém čísle Zapomeň na bližního svého (2013-21). Ale v současné době je stávající "Koncepce sociálního bydlení" terčem kritiky a důvody jsou oprávněné. Je hodno se zamyslet nad těmito čtyřmi body jako hlavními nedostatky v Koncepci pro sociální bydlení. Nepřipomíná toto řešení „staré časy“? Konkrétněji časy před rokem 1989, kdy problém bezdomovectví veřejně neexistoval. I tehdy existovali lidé bez domova, kteří tak jako jiní občané museli pracovat a proto je nebylo možno "ubytovat" ve vězení. Pracující lidé bez domova se usídlovali na ubytovnách. To by samo o sobě nebylo špatné a za socialismu to dobře fungovalo. Jenže nyní k této praxi přibyla lichva, vydírání, nestoudné nájmy a příživnictví určitých skupin (i komunálně-politických), které ubytovny založily a spravují.

Další výtky směřují na Ministerstvo pro místní rozvoj, které při výzkumu této problematiky postupovalo lehkovážně. Z dopisu Platformy citujme:

Platforma pro sociální bydlení wrote:

Je třeba zdůraznit, že dokument vznikal na základě nekvalitních podkladů. Když Ministerstvo pro místní rozvoj chtělo zjistit, zda jsou ubytovny vhodné pro dlouhodobé bydlení rodin s dětmi či seniorů, objednalo si z veřejných prostředků výzkum, jehož proces zjišťování i zpracování dat, a tím i výsledek, byly neodborné a metodologicky nerelevantní tématu.
Tazatelé se vydali za majiteli ubytoven, kteří se často rekrutují z řad obchodníků s chudobou, a ptali se jich, zda se lidé u nich mají dobře, zda jsou respektována jejich práva a nejsou zneužíváni. Dozvěděli se vesměs, že všechno je v pořádku. Na podmínky na ubytovnách se neptali žádných lidí, kteří jsou zde nuceni žít, ani pracovníků, kteří jim poskytují podporu.


Z tohoto nevzniká jiný závěr než ten, že lidé bez domova mají své ubytovny rádi, za žádnou cenu nechtějí toto jejich hnízdo opustit, natož jít bydlet do bytu, který by se stal jejich skutečným domovem. Pokud se budou stavět nové a nové ubytovny (tzv. "sociální domy"), nic se tím nevyřeší. Stavby jako takové jsou byznys jako každý jiný. Opět se nebude řešit skutečná problematika ubytoven. Jenom se tím opět podpoří další nelidský byznys s chudobou. Nastane další ničení rodin a vyvlastňování domácností ze strany státu. Názory lidí na ubytovny ukazuje toto video.

::::

Co se týče novely "Zákona v hmotné nouzi", ten bude ve spojení s novým opatřením zcela diskriminační. Lidem žijícím na ubytovnách, které neodpovídají normám, se omezí výplata dávek. Nový zákon nenastoluje jinou variantu, ani nehledá jiný, lépe vyhovující postup řešení. Například: Kam půjde člověk bez přístřeší, když jiná ubytovna v dané obci nebo městě nebude přístupná, nenajde se volné místo, všechno bude obsazeno…?

Pro jakou lobby Rusnok chce tento zákon?

Doufejme, že vláda premiéra Jiřího Rusnoka vyslyší hlasy skutečných odborníků, znalců akademických obcí a všech organizací, které se k dopisu přidaly. Kdo by se chtěl také připojit k podpisu a vyjádřit tak zájem na řešení této akutní společenské situace týkající se všech občanů, může tak učinit do 15. 12. 2013 prostřednictvím emailu zaslaného na adresu [email protected].

Kvůli vážnosti této Koncepce pro sociální bydlení a jejímu nepřijetí se dne 9. 12. 2013 uskutečnila taktéž Manifestace za práva lidí bez domova před pražským Hlavním nádražím. Vysílání viz od 15 minuty.